نگهداری از درخت و درختان

10 / 10
از 1 کاربر

نگهداری از درخت و درختان: 

آبیاری درختان برحسب نوع و بافت خاک در تهران به شرح زیر می باشد:

·         آبیاری در خاکهای رسی شنی در فصل بهار و تابستان هفته ای یکبار می باشد.

·         آبیاری در خاکهای شنی رسی در فصل بهار و تابستان 4-5 روزیکبارمی باشد.

·         آبیاری در خاکهای رسی در این دو فصل فوق 10 تا 12 روز یکبار می باشد.

·         شایان ذکراست دوره تناوب آبیاری در درختان مسن بیشتر  از درختان جوان خواهد بود.

·         آبیاری درختان می بایست در ساعات خنکترروز انجام گیرد.

هرس و قطع سرشاخه های خشک:

هرس درختان معمولا در فصل خواب ک انجام می گیرد قطع سرشاخه ها باید بصورت مورب بوده و با چسب باغبانی آغشته شود.

 

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :