رزکاری

10 / 10
از 1 کاربر

رزکاری:

در تهران و مناطق مشابه از رزها به عنوان گیاهی مهم در در طراحی فضای سبز استفاده می شود .پس بسیار مهم است که درباره نگهداری این گلهای ارزشمند اطلاعاتی داشته باشیم.

آبیاری بوته های رز باید بصورت نهری صبح یا عصر انجام گیردو دفعات آبیاری بسته به نظر کارشناس دارد. از آبیاری بارانی بدلیل شیوع بیماری می بایست جلوگیری کرد.

حذف گهای خشک بصورت مستمر انجام انجام گیرد،بطوریکه تعداد گلهای خشک و نهنجها از 25%سطح رزکاری افزایش نیابد.به زراعی در زمستان بااستفاده از خاک و کوددامی مناسب انجام شود.وجین علفهای هرزر باید بصورت دایمی انجام شود.هرس در اواخر زمستان با حذف شاخه های نرک،شکسته،بیمار،طبق اصول باغبانی از 25 تا30 سانتیمتری از سطح زمین انجام شود.سمپاشی بوتهای رز برای جلوگیری از آفات و بیماریها باید زیر نظر کارشناس انجام شود.استفاده از کودهای شیمیایی باید زیر نظر کارشناس تا عمق 10تا15سانتیمتری انجام شود.کودهای حیوانی باید پوسیده و عاری از تخم حشرات و علفهای هرز باشد. استفاده از کودهای ماکرو و میکرو در افزایش گلدهی گیاهان دایمی بسیار موثر است.

 

بستر قطعات گلکاری بالاتراز چمنکاری انجام می شود تادر زهکش چمن قرار نگیرد. درطراحی فضای سبز قطعات گلکاری بهتر است مخلوطی از گلهای دائمی،درختچه،گلهای فصلی توام باهمدیگر انجام گیرد.(کاشت ضربدری باعث کاهش هزینه نگهداری فضای سبزمی شود).

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :